Niet op school, niet thuis… Waar dan?

Idealiter helpen gemeenten en jeugdorganisaties elkaar om met de geringe middelen ieder kind de kans te geven zich uit te leven en te ontwikkelen. De plek waar iemand opgroeit is enorm belangrijk voor zijn ontwikkeling. Terecht willen gemeenten voor kinderen en jongeren een positieve leefomgeving creëren en onderhouden. Met optimale ontwikkelingskansen en een breed activiteitenaanbod. Dit vormt hen tot evenwichtige jongeren met verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe maak je optimaal gebruik van wat er al ligt binnen het vrijwilligerswerk?
Jeugd

Doordacht en prominent in jeugdbeleid

Leren doen jongeren en kinderen voor een flink deel buiten school en gezin. Het vrijwilligerswerk speelt hierin een hele grote rol en wil die rol ook met verve blijven vervullen. Organisaties als Scouting, Plattelandsjongeren, sportclubs en speeltuinen en vele anderen bieden een keur aan activiteiten die aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders, jeugd en samenleving. Zij doen dit met ervaringsdeskundigen en deskundige vrijwilligers in een veilige omgeving. Gemeentelijk jeugdbeleid versterkt zichzelf enorm als vrijwilligerswerk een doordachte en prominente plaats krijgt in dit beleid. 

Alle jeugd

Naast het algemene jeugdbeleid krijgen gemeenten nu ook de verantwoordelijkheid over Jeugdzorg. Jeugdorganisaties spelen nu vooral een preventieve rol en hebben ook plek voor de vijftien procent jeugd, die extra begeleiding nodig heeft. Hiervan kunnen zowel de jongeren als de gemeente enorm profijt hebben. Maar jeugdorganisaties zijn geen jeugdzorg. Wie wil dat jeugdactiviteiten ook voor deze jeugd bereikbaar blijven of worden, moet investeren in de begeleiding. Jeugdbeleid kan dan voorzien in deskundigheidsbevordering en een verbeterde samenwerking met jeugdzorginstanties.

Jeugd verbinden met andere doelgroepen

Jeugdorganisaties zijn van belang voor de jeugd, in alle vormen en verschijningen. Maar ook voor de verbinding met andere inwoners van de gemeente. In jeugdorganisaties werken vele (jong)volwassenen samen voor de jeugd. Hierin valt nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld door het bedrijfsleven te betrekken: medewerkervrijwilligerswerk, materialen, locaties, deskundigheid en mensen die nog tijd om handen hebben. In deze laatste categorie vallen mensen die hun baan kwijtraken of in de bijstand zitten, en ook mensen die voor hun pensioen zitten. Door hierop in het jeugdbeleid in te spelen, krijgen jeugdorganisaties meer capaciteit om nog meer jeugd te laten spelen en ontwikkelen in een veilige omgeving. Zorg hierbij voor een goedkopere of gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). En stimuleer het werken met een gedragscode en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag (www.inveiligehanden.nl).

Ruimte geven, regeldruk verminderen

Jeugdorganisaties zien in dat ook zij meer moeten ondernemen in tijden van bezuiniging. Willen ze bereikbaar blijven voor alle jeugd, dan moeten de contributiekosten laag blijven. Om te kunnen ondernemen zijn jeugdorganisaties deels afhankelijk van de gemeente. Accommodatie vormt een grote kostenpost. Vanuit de gemeente is sterke behoefte aan goed accommodatiebeleid, zodat jeugdorganisaties hun gebouwen kunnen verhuren. Betrek in het beleid ook dat er letterlijk voldoende buitenruimte is, van minimaal drie procent.

Ondernemen wordt eenvoudiger met minder regeldruk. Een slim vergunningenbeleid maakt het gemeente en jeugdorganisatie makkelijker. Waarom elk jaar dezelfde stook- of evenementenvergunning aanvragen? Waarom subsidie intrekken als een organisatie deze niet helemaal opmaakt? Ook vrijwilligersorganisaties hebben een buffer nodig voor continuïteit en grotere uitgaven. Maatwerk en flexibiliteit leveren alle partijen winst op.

Minimaregeling, ook voor jeugd- en jongerenwerk

Iedereen is welkom. Jeugdorganisaties willen ieder kind de mogelijkheid bieden mee te doen. Ondanks de vaak lage contributie, is dit niet voor iedereen op te brengen. Bijkomende kosten voor kampen of uitrusting vormen soms een drempel. Een oplossing is lidmaatschap van jeugdorganisaties in de minimaregeling opnemen. Dit gebeurt al veel bij sportverenigingen, maar lang niet ieder kind wil hier sporten. Voor deze kinderen bieden jeugdorganisaties een uitkomst.

Goed verzekerd?

Door bezuinigingen denken sommige gemeenten aan het schrappen van de gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers. Spijtig voor lokale organisaties, en helemaal voor regionale of landelijke organisaties. Voor hen is het noodzaak dat in alle gemeenten een verzekering voor vrijwilligers is geregeld. Vrijwilligers bewegen zich over gemeentegrenzen heen en het is nodeloos complex als niet alle gemeenten deze verzekering bieden.