Sportvrijwilligers versterken buurtallianties

De database van het NOC*NSF, met bijna 5 miljoen leden van sportclubs, laat zien dat op buurtniveau de sportdeelname flink uiteen kan lopen. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van verschillen in sociaaleconomische status, de leeftijdsopbouw en de dominante leefstijl in een buurt. Vrijwilligers spelen een cruciale rol in de totstandkoming van lokaal sportaanbod. Hogere sportdeelname leidt tot meer sociale verbindingen, sport is daarom onmisbaar in buurtallianties. Buurtallianties dragen op hun beurt weer aantoonbaar bij aan het realiseren van breed gewenste doelstellingen op tal van beleidsterreinen, waaronder veiligheid, gezondheid, onderwijs, cultuur, ruimtelijke ordening en sociale cohesie. Sportvrijwilligers verdienen op meerdere manier ondersteuning, zeker in achterstandswijken.